Megközelítési szempontok, célok

A 7-8. osztályos modul azoknak a tanároknak szól, akik elvégezték a Bothmer-képzést és Waldorf-iskolákban taníthatnak mozgás és testnevelés tantárgyat az 1-6. osztályokban.
A Waldorf-iskolákban tanító tanároktól elvárjuk, hogy képük legyen arról, hogyan is tekintünk a gyermekek mozgásrendszerének fejlődésére és annak hatásaira, szellemi-lelki lénytagjaira.
A testnevelés tantárgy célja, hogy a gyermekek képesek legyenek saját mozgásrendszerük fölötti kontrollra, összetett mozgásformák tudatos irányítására, energiáik megfelelő időben és helyen történő mozgósítására és annak értelmes irányítására.
 

Elvárások a tanároktól

 • Ismeri az 1-6. osztályra vonatkozó Waldorf-kerettantervet, annak céljait, szempontjait és tanítási tartalmait. 
 • Ismeri a gyermekfejlődés archetipikus természetét.
 • Bensőséges ismerete van általában a mozgás természetéről.
 • Képes a tantervet egy teljesen nyitott rendszerként kezelni, melyben a gyermekekben észlelt változó szükségleteket figyelembe véve rugalmasan  “építkezik”.
 • Ismeri és alkalmazni képes a Bothmer-gimnasztikai gyakorlatokat.
 • Tisztában van a játék és a sport fogalmainak meghatározó különbözőségeivel.
 • Legalább két sportágban ismeretei és tapasztalatai vannak, melyekkel képes a tanulókat versenyekre felkészíteni.

Eltérés az állami tantervtől

 • A sportjátékokat, a csapatsportokat és a versenyeztetést a Waldorf-iskolákban 12 éves kor után kezdjük bevezetni, majd a versenyzést mértéktartóan fokozzuk és ezt fontos pedagógiai eszközként kezeljük.
 • A versenyzés olyan, a tanár által használt és felügyelt  elem, amellyel növelheti a csapatmunkát, ösztönözheti a részvételt, egyes diákokat a teljesítmény magasabb fokára emelhet.

Az eltérés oka

 • A gyermekek mozgásfejlődését ebben a korban elsősorban az ínakban és  a szalagokban végbemenő változások jellemzik . Fontos a belső és a külső világ közötti kölcsönhatás megélése.
 • Erőteljes igény mutatkozik a külső világ tapasztalatok útján való felfedezésére.
 • Ha  ebbe az életkorba érve  a tanulóknak nincsen erősen megalapozott képzelőerejük, belső képalkotó fantáziájuk, a pubertás e szakaszában a bennük felébredő érzelmi erők elsodorhatják őket.
 • A korábban a mozgás és testnevelés tantárggyal is megtámogatott képzeletbeli gazdagság, erős mentális képalkotás segít kifejezni  és rendbe szedni az érzelmek fellobbanásait.
Mindezek figyelembevételével a képzés célja egyrészt a fenti alapelveket tükröző látásmód megismertetése, másrészt gyakorlati tapasztalatok megszerzése a különböző sportágak alapmozgásainak, bevezető játékainak valamint versenyszabályainak elsajátításával, gyakorlásával.
 

Tanítási tartalmak

 • Bothmer-gimnasztika: “ritmus”-“egyensúly”- “zuhanás”ugrás a középpontba” gyakorlatok.
 • Hogyan kapcsolódnak a Bothmer-gyakorlatok a különböző sportágak mozgás-formáihoz, hogyan segíthetik azok átélését, gyakorlását.

Sport

A mellékletben mindazokat a sportágakat és mozgásformákat részletesen összefoglaltuk, melyek 7-8. osztályban szükséges tanítani, ill. taníthatók, természetesen a lehetőségek és a tárgyi feltételek figyelembevételével. Ezek a következők:

Sportágak

 • Akrobatika
 • Atlétika
 • Cirkuszművészet
 • Kézilabda
 • Kosárlabda
 • Röplabda
 • Tájfutás
 • Tollaslabda
 • Torna

Játékok

 • Ultimate
 • Rugby
 • Floorball
 • Korfball
 • Softball

Egyéb szabadtéri tevékenységek bevezetése

 • Sziklamászás
 • Kajal-kenu
 • Hegymászás
 • Síelés

A modul felépítése

 • A képzés időtartama 60 óra.
 • A 60 óra gyakorlati, elméleti és vizsga feladatokból épül fel.
 • A 60 óra 10­, egyenként 6 órás blokkból áll, általában hétvégeken.
 • A két vizsganap a tanított és gyakoroltatott sportágak, játékok mozgásanyagáról, módszertanáról, szabályairól ad tükröt, mind elméletben, mind gyakorlatban. (A melléklet tartalmazza a vizsgakérdéseket, és a bemutatandó gyakorlatokat).
 • A gyakorlati képzés fontos része a tanári segítségadás elsajátítása. Ez elsősorban tornában és akrobatikában jelentős, de minden sportágnál szerepet kap.

Tanterv

Erősítés

 • Erősítés a testnevelés órán, szerepe a fiúk és lányok szemszögből.
 • Erősítés és testtartásjavítás kapcsolata.
 • Dinamikus és statikus erőfejlesztés.
 • Saját testtömeg és a súlyzó szerepe.
 • Játékos erőfejlesztés a testnevelés órán.

Streching – nyújtás

 • Mi a streching? Statikus és dinamikus nyújtás.
 • A nyújtás élettani és fiziológiai szempontjai.
 • Főbb izomcsoportok és egyéni és páros gyakorlatai.
 • Egyéni és páros gyakorlatok. Alkalmazásuk a testnevelés órán.

Szertorna

Talajtorna

Gurulóátfordulások

 • Gurulóátfordulás előre – különböző kiinduló helyzetből, különböző befejező helyzetbe. Tigrisbukfenc.
 • Gurulóátfordulás hátra – különböző kiinduló helyzetből, különböző befejező helyzetbe.
 • Gurulóátfordulás talajon és szekrényen, akadály felett.
 • A tornaelemek helyes végrehajtása és a segítségadás módja.
 • Kézállásba fellendülést előkészítő természetes mozgások, játékok, beépítésük az óra menetébe.
 • Kézállásba fellendülés – falnál, szabadon, segítségadással.
 • Támlázás. Támlázás talajon, szeren – padon, korláton, zsámolyon, stb.
 • Cigánykerék: előkészítő és rávezető játékos feladatok.
 • Helyes technikai végrehajtás kialakítása, segítségadás lehetőségei.

Átfordulások

 • Kézenátfordulás előkészítése, a lendítőláb tudatosítása, a támasz, a sasszé szerepe, kiegészítő tornaeszközök (szivacs, szivacsbála) használata.
 • Kézenátfordulás előre, hátra, helyből – bógni.
 • Kézenátfordulás előre, hátra lendületszerzésből. Helyes technikai végrehajtás kialakítása. Segítségadás szerepe, alkalmazása.
 • Fejenátfordulás – fejbillenés talajon. Helyes technikai végrehajtás kialakítása. Segítségadás szerepe, alkalmazása.
 • Szaltó:  magasabbról alacsonyabb helyre, dobbantó, minitramp használatával, segítségadással.
 • Gúla – gúlaépítés játékos formái. Kettes gúla, csoportos gúla.

Szekrényugrás

 • Szekrényugrást előkészítő mozgások – játékok, utánzó mozgások, akadályok segítségével.
 • Szekrényugrás oktatásának előfeltételei – kül. gyakorlatok helyes technikai végrehajtása.
 • Lendületszerzés, dobbantó használata, légmunka, talajfogás, segítségnyújtás.

Gyakorlatok

 • Felguggolás, leugrás – kül. feladatok végrehajtása.
 • Felguggolás bukfenc.
 • „Egyből” bukfenc.
 • „Kismcska”ugrás  – felguggolás, leugrás lábterpesztéssel.
 • „Nagymacska”ugrás – terpeszátugrás lendületszerzésből hosszába állított szekrény fölött, kéztámasszal a szekrényen.
 • Fejenátfordulás keresztbe állított szekrényen.

Atlétika

 • Ugrások:        távolugrás, hármasugrás, magasugrás.
 • Dobások:       gerelyhajítás, diszkoszvetés, súlylökés kislabda hajítás.
 • Futások:         váltófutás, akadályfutás, rövid- és hosszútávfutás, álló és  térdelőrajt, futóiskola, terepfutás, tájékozódási futás.

Távolugrás

 • helyből távolugrás egy lábbal, páros lábbal,
 • nekifutás, lendületszerzés, elrugaszkodás, légmunka, talajfogás,
 • lépő-technika, zsugor-technika.
   
 • Hármasugrás:           a hármasugrás technikai végrehajtása
 • Magasugrás: Súlypontemelkedés, lendületszerzés kitámasztás, légmunka, leérkezés.
 • Átlépő technika,ollózás, guruló flop.
 • Kislabda-hajítás:      A helyes technikai végrehajtás elsajátítása – hajító mozdulat, célba
 • dobások, helyből, három lépésből, lendületből dobások, keresztlépés kialakítása.
 • Súlylökés:      Golyófogás, helyes lökőmozdulat kialakítása, lökés helyből, lendületszerzéssel (becsúszással), esetleg pörgéssel.
 • Futóiskola:     Jogging, sarokemelés, térdemelés, váltottlábú futás, szkipp, ritmikus futás, egyéb futás- és ugrás-előkészítő gyakorlatok

Kézilabda

 • Előkészítő játékok:     kidobók, pontszerző játékok, vonallabda padlabda, senki-földje, királylabda.
 • Célba dobás, távolba dobás, passzolás, dobás-elkapás.
 • Csapatjáték kialakítása:         támadó játék, védekező játék – emberfogás/területvédelem.
 • Kapura lövés talajról és felugrásból.
 • Szabályok – egyszerűtől a konkrét szabályokig, pontozás.

Röplabda

 • Előkészítő játékok: zsinórlabda, vaklabda, szabadulás a labdától, börtönlabda, tartsd a levegőben, büdös bab…
 • Alapérintések: alkarérintés, kosárérintés, alsó nyitás.
 • Szabályok, pontozás.
 • Mini-röplabda – 2-2, vagy 3-3 fős játék.

Kosárlabda

 • Mozgás a labdával: gyors megállás, védekező állás, sarkazás, felugrás a kosárradobás megakadályozására, mozgás védekező állásba.
 • Dobás – elkapás:  kétkezes mellső átadás-mellkas dobás, pattintott passz, oldalsó passz, fej feletti passz, gerelypassz.
 • Kosárra dobás: fektetett dobás,  set shot,”láb-fej – ugrós” rádobás, dobó csel  (foul shot), dobóverseny játékok-33, szálkázás.

Tollaslabda

 • Fogás, alapütések:     –  fej fölötti felső ütés,alsó ütés,
 • fonák és tenyeres (backhand, forehand, overhand),
 • egyenes ütés,
 • lecsapás,
 • ejtés,
 • szerva,
 • helyezkedés egyéni és páros játék esetén,
 • szabályok és pontozás.

Óraszervezés

 • Pozitív tanulási környezet megteremtése az életkornak megfelelő tevékenységek kiválasztásával, formák, pozitív visszajelzés (dicséret) alkalmazásával és a ragályos lelkesedés által.
 • Meglévő tárgyi feltételek kihasználása, lehetőségei. Továbbfejlesztési lehetőségek, szükséges felszerelések beszerzésnek feltételei.
 • Közös megbeszélések, műhelymunka keretén belül.

Értékelés

A modul során a hallgatók írásban és gyakorlatban vizsgáznak a leadott anyagból és tanítási gyakorlatukat a modul vezetői értékelik.